fbpx Офіційна інформація | Експрес Мото Україна

Офіційна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПРЕС МОТО УКРАЇНА"  інформує Споживача про наступні умови Договору:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

транспортно-експедиційного обслуговування та кур`єрської доставки відправлень

 

Цей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСПРЕС МОТО УКРАЇНА", ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 30306393, місце реєстрації 03057, Україна, м. Київ, вул. Кемеровська, 1, (надалі за тестом – Перевізник), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі за текстом – Клієнт), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Перевізника, укласти Договір транспортно-експедиційного обслуговування та кур`єрської доставки відправлень. При замовленні та оплаті Послуг Перевізника, Клієнти приймають умови цього Договору про нижченаведене:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Клієнта на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Клієнт підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

– факт реєстрації Клієнта на веб-сайті Перевізника та оформлення замовлення послуг Перевізника на веб-сайті Перевізника https://exmoto.com/;

– оплата послуг Перевізника на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках веб-сайту Перевізника https://exmoto.com/;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Клієнта про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на веб-сайті https://exmoto.com/.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ ТА ТЕРМІНІВ

2.1. Договір публічної оферти - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://exmoto.com/.

2.2. Акцепт - надання Клієнтом повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.3. Відправлення – будь-які документи, особисті речі (багаж), матеріали, обладнання та інші вантажі, які не є небезпечними, забороненими або обмеженими до перевезення чинним на Території обслуговування законодавством, передані Відправником Перевізнику у порядку, встановленому Правилами транспортно-експедиційного обслуговування та кур’єрської доставки відправлень EXMOTO UKRAINE.

2.4. Правила - затверджені Перевізником правила та умови надання послуг за цим Договором, розміщені на сайті Перевізника www.exmoto.com.

2.5. Накладна – Декларація на перевезення EXMOTO UKRAINE - встановлені форми супровідних перевізних документів для кожного окремого Відправлення. Накладна, підписана Відправником, підтверджує силу угоди між Відправником і Перевізником про перевезення Відправлення відповідно до Правил та умов цього Договору.

2.6. Відправник – особа, зазначена в графі «Отправитель» сектору 1 Накладної, якою є Клієнт або інша правоздатна юридична особа чи дієздатна фізична особа, її довірена, уповноважена, посадова або службова особа, що передає окреме Відправлення Перевізнику.

2.7. Одержувач – особа, зазначена у графі «Получатель» сектору 2 Накладної, якою є Клієнт або інша правоздатна юридична особа чи дієздатна фізична особа, її довірена, уповноважена, посадова або службова особа, що одержує окреме Відправлення від Перевізника.

2.8. Платник – зазначена Відправником шляхом внесення відповідної позначки і/або коду Платника у розрахунковій системі Перевізника у графу «Плательщик» сектору 6 Накладної особа (Клієнт або інша правоздатна юридична особа чи дієздатна фізична особа), яка повинна здійснити оплату перевезення окремого Відправлення.

2.9. Територія обслуговування - території України та країн світу (країни авіаперевізників членів IATA).

 

3. Предмет Договору

3.1. Предметом цього Договору є правовідносини Сторін, які виникають у процесі транспортно-експедиційного обслуговування та кур`єрської доставки Перевізником відправлень (надалі по тексту – «перевезення Відправлень»), переданих останньому Клієнтом або іншим Відправником, на підставі і у відповідності з дорученням, а також за рахунок Клієнта (чи за рахунок зазначеного Клієнтом або іншим Відправником Платника), доставки цих Відправлень Одержувачам, поверненню Відправлень Відправникам та в процесі оплати виконаних Перевізником перевезень, а також у зв’язку з невиконанням учасниками перевезення Відправлень своїх обов`язків.

3.2. Транспортно-експедиційні послуги та послуги кур’єрської доставки, які надаються Клієнту Перевізником (надалі по тексту – «перевезення»), складаються з комплексу послуг, пов’язаних із підготовкою, обробкою і перевезенням Відправлень в межах Території обслуговування, проведенням взаєморозрахунків, контролем за перевезенням та доставкою Відправлень.

3.3. Обсяг і вид перевезень, які виконується Перевізником, визначається Сторонами в кожному конкретному випадку у відповідності до доручення Клієнта та Правил, а також підтверджуються Накладною до Відправлення.

 

4. Права та обов`язки Сторін

4.1. В процесі виконання перевезень за цим Договором Клієнт може виступати по відношенню до перевезення окремого Відправлення в якості Відправника, Одержувача, а також Платника.

4.2. Згідно з цим Договором Клієнт, виступаючи у перевезені окремого Відправлення в якості Відправника, має наступні права і несе наступні обов`язки:

4.2.1. Клієнт має право доручити Перевізнику здійснення перевезення Відправлення у порядку, передбаченому Правилами за умови забезпечення належного своєчасного і повного оформлення документів, необхідних для виконання перевезення Відправлення, та належної передачі Відправлення Клієнтом Перевізнику.

4.2.2. Клієнт має право відмінити надані ним Перевізнику доручення за цим Договором до передачі окремого Відправлення зазначеному у Накладній Одержувачу.

4.2.3. Клієнт зобов`язаний до передачі Відправлення Перевізнику, належним чином упакувати вміст Відправлення відповідно до його властивостей та характеру із дотриманням всіх встановлених вимог до упаковки, приєднати до Накладної або надати у розпорядження Перевізника усі необхідні документи, які підтверджують характеристики вмісту Відправлення та повідомити достатні, точні, правильні та достовірні відомості про Відправлення, які вимагаються для виконання митних чи інших процедур, пов`язаних з перевезенням Відправлення, а саме: точну адресу і контактний телефон Одержувача; сертифікати, специфікації і інші необхідні документи, які вимагаються митними органами, органами санітарного контролю і т.п. згідно з внутрішніми і міжнародними правилами, які діють у державах походження, транзиту і призначення Відправлення; іншу додаткову інформацію, якщо про це є домовленість Сторін.

4.2.4. Клієнт зобов`язаний у встановленому цим Договором порядку своєчасно та у повному обсязі оплатити Перевізнику виконані за цим Договором послуги по перевезенню Відправлень або забезпечити таку оплату зазначеним Клієнтом іншим Платником.

4.2.5. У разі втрати або пошкодження Відправлення Клієнт або Одержувач зобов'язаний у встановленому Правилами порядку скласти разом з Перевізником, підписати і завірити Акт Втрати/Пошкодження, згідно встановленою Перевізником формою і має право на відшкодування Перевізником матеріальної шкоди, заподіяної втратою такого Відправлення.

4.3. Згідно з цим Договором Клієнт, виступаючи у перевезенні окремого Відправлення в якості Одержувача, має наступні права і несе наступні обов`язки:

4.3.1. Клієнт має право своєчасно одержати від Перевізника Відправлення, доставлене у схоронності та у встановленому Правилами порядку.

4.3.2. У випадку якщо у зв`язку з доставкою Відправлення необхідно оформлення чи надання Клієнтом будь-яких документів або вчинення юридичних дій, Клієнт зобов`язаний забезпечити своєчасне і повне оформлення зазначених Перевізником документів, вчинити юридичні дії.

4.3.3. При одержанні Відправлення Клієнт зобов`язаний у встановленому Правилами порядку підписати і завірити Накладну, а також якщо Відправлення має видимі дефекти (пошкодження упакування) – заповнити разом із Перевізником і завірити Акт про Пошкодження, згідно з встановленою Перевізником формою.

4.4. Згідно з цим Договором Клієнт, виступаючи у перевезенні окремого Відправлення в якості Платника, має наступні права і несе наступні обов`язки:

4.4.1. Клієнт має право одержати від Перевізника у встановленому Правилами і цим Договором порядку інформацію, що підтверджує доставку Відправлення: дата і час доставки, прізвище особи, яка розписалася при прийнятті доставки Відправлення.

4.4.2. Клієнт, у випадку якщо він не є ні Відправником, ні Одержувачем окремого Відправлення, може вимагати надання оригіналу Накладної до Відправлення від Відправника, або вимагати надання копії відповідної Накладної від Перевізника, у порядку, встановленому Правилами.

4.4.3. Клієнт зобов`язаний своєчасно і у повному обсязі оплатити Перевізнику вартість перевезень Відправлень, виконаних за цим Договором, у встановленому даним Договором порядку.

4.5. Згідно з цим Договором Перевізник приймає на себе наступні права і обов`язки:

4.5.1. Перевізник має право прийняти і зобов`язаний своїми силами або силами своїх контрагентів забезпечити оптимальне перевезення і видати кожне Відправлення, одержане від Відправника, Одержувачу згідно із зазначеними у Накладній даними, а також у відповідності з Правилами та зі строком перевезення Відправлення, визначеного Сторонами у встановленому цим Договором порядку.

4.5.2. Перевізник має право відмовитися від прийняття Відправлення до перевезення, призупинити або припинити перевезення Відправлення у випадку виявлення невідповідності останнього вимогам, встановленим Правилами, а також недостатності, неточності, неправильності або недостовірності зазначених Клієнтом чи Відправником у Накладній відомостей.

4.6. Строк перевезення встановлюється окремо для кожного Відправлення згідно з Правилами і доводиться до відома Клієнта усно при реєстрації чергового замовлення диспетчером Перевізника, або при прийнятті Відправлення кур`єром Перевізника, або шляхом публікації на веб-сайті Перевізника. За вимогою Клієнта Перевізник надає письмове підтвердження строку перевезення Відправлення до конкретного пункту призначення та видів послуг, що надаються при перевезенні Відправлення.

4.7. Перевізник надає Клієнту наступну інформацію, яка підтверджує доставку Відправлення: дата і час доставки, прізвище особи, яка розписалася при прийнятті доставки Відправлення, - шляхом публікації її на сайті Перевізника. У випадках і на умовах, передбачених Правилами, Перевізник зобов`язується надати документарне підтвердження доставки для будь-якого Відправлення (копія Накладної з оригінальним підписом Одержувача).

4.8. Перевізник буде вживати всіх розумних зусиль для виконання можливої вимоги Клієнта щодо завірення бланку Накладної при доставці Відправлення печаткою або штампами Одержувача, однак, виконання даної вимоги або виконання будь-яких інших додаткових дій при доставці Відправлення не є частиною гарантій Перевізника, якщо між Сторонами не було додаткової домовленості про інше.

4.9. У випадку неможливості визначення місцезнаходження Одержувача за даними, зазначеними Відправником у Накладній, або виявлення Перевізником інших причин неможливості своєчасної доставки чи неможливості доставки Відправлення Одержувачу, Перевізник протягом 2 (двох) робочих днів з моменту спливу строку доставки Відправлення повідомляє про це Відправника.

4.10. У випадку настання обставин передбачених цим пунктом 4.9. Договору Перевізник здійснює зберігання Відправлення Клієнта безоплатно строком не більше 7 календарних днів з моменту прийняття Відправлення Перевізником для доставки по м. Києву (при доставці Відправлень в інші регіональні центри України даний строк становить 6 календарних днів з моменту прийняття Відправлення Перевізником). Якщо протягом зазначеного строку Перевізник не отримає додаткових вказівок від Клієнта щодо такого Відправлення (повернення, утилізація, зміна адреси Одержувача тощо) Перевізник вправі за власним розсудом прийняти Відправлення на зберігання або здійснити повернення такого Відправлення Клієнту або Відправнику. Оплата вартості повернення Відправлення Клієнту або Відправнику, а також оплата вартості зберігання Відправлення Клієнта Перевізником понад 7 денний термін здійснюється Клієнтом у повному обсязі. За кожен день зберігання Відправлення з Клієнта стягується оплата в розмірі 10 відсотків вартості доставки такого Відправлення.

4.11. Цим Договором Перевізник уповноважений представляти Клієнта, який виступає у якості Відправника або Одержувача по відношенню до перевезення окремого Відправлення, у будь-яких питаннях митного і санітарного оформлення зовнішньоекономічних (експортних/імпортних) Відправлень.

4.12. Належне виконання зобов`язань Перевізника за цим Договором підтверджується у Накладній, якщо кожне окреме Відправлення доставлене своєчасно і Одержувач прийняв Відправлення без претензій.

 

 

 

 

5. Ціна Договору і порядок розрахунків Сторін

5.1. Ціна цього Договору визначається загальною вартістю перевезень Відправлень, які підлягають оплаті Клієнтом, здійснених Перевізником за час дії даного Договору.

5.2. Вартість перевезення, яка виконується Перевізником, визначається відносно кожного окремого Відправлення на підставі встановлених тарифних ставок, що зазначаються у Накладних і тарифних коефіцієнтів.

5.3. Вартість перевезення кожного окремого Відправлення по Україні розраховується у гривнях шляхом помноження тарифної ставки Перевізника, яка діяла на момент прийому ним Відправлення для доставки на індивідуальний корегуючий коефіцієнт для кожного конкретного типу послуги (якщо про нього є домовленість Сторін),паливної надбавки, а також нарахування ПДВ на розраховану вартість Перевезення. Порядок, строки надання та вартість додаткових послуг сортування, пакування, маркування Відправлень, що надаються Перевізником за замовленням Клієнта, визначається окремими угодами Сторін відповідно до тарифних ставок Перевізника.

 5.4. Вартість міжнародного Перевезення розраховується у гривнях шляхом помноження тарифної ставки Перевізника, яка діяла на момент прийому ним Відправлення для доставки, на тарифний коефіцієнт (прирівняний до 1 (однієї) української гривні 00 копійок ), і індивідуальний корегуючий коефіцієнт для кожного конкретного типу послуги (якщо про нього є домовленість Сторін) та математично округлена у більшу сторону до круглого розряду десятків цілої величини, а також нарахування ПДВ на розраховану вартість Перевезення. Порядок, строки надання та вартість додаткових послуг сортування, пакування, маркування Відправлень, що надаються Перевізником за замовленням Клієнта, визначається окремими угодами Сторін відповідно до тарифних ставок Перевізника.

5.5. Перевізник має право в односторонньому порядку змінювати тарифні ставки, паливну надбавку, тарифні коефіцієнти і індивідуальні коригуючи коефіцієнти.

5.6. Оплата перевезень за цим Договором здійснюється Клієнтом або зазначеним іншим Платником у повному обсязі шляхом використання фінансових інструментів на веб-сайті Перевізника.  

 

6. Відповідальність Сторін і її обмеження

6.1. Клієнт або інший Відправник його Відправлень несе відповідальність за відсутність, недостатність чи неправильність документів або за недостатність, неточність, неправильність чи недостовірність відомостей, зазначених ним у Накладній, а також відповідальність щодо відшкодування Перевізнику та третім особам усіх витрат і збитків, завданих внаслідок такої відсутності, недостатності чи неправильності документів або недостатності, неточності, неправильності чи недостовірності відомостей, за винятком випадків коли вони сталися з вини Перевізника.

6.2. У випадку подання Клієнтом Перевізнику заявки на здійснення перевезення Відправлення від іншого Відправника,  Клієнт і Відправник його Відправлення несуть солідарну відповідальність за відсутність, недостатність чи неправильність документів або за недостатність, неточність, неправильність чи недостовірність відомостей, зазначених Відправником у Накладній.

6.3. Перевізник несе лише матеріальну відповідальність у відношенні здійснення перевезення кожного окремого Відправлення, ввіреного йому Відправником, і лише в частині неналежного виконання зобов`язань Перевізника, передбачених цим Договором, яке виникло з його вини або вини його контрагентів, а саме: за недодержання гарантованого строку доставки, часткову або повну втрату, нестачу, пошкодження чи зіпсування кожного окремого Відправлення, - до моменту доставки Відправлення Одержувачу, тобто з моменту передачі Відправлення і підписання бланку Накладної Відправником і до моменту підписання бланку Накладної Одержувачем. Обставини, які можуть бути підставою для матеріальної відповідальності Перевізника, підтверджуються відповідними записами у Накладній і Акті про Пошкодження, який підписується Одержувачем і агентом Перевізника в момент доставки Відправлення, або в Акті Втрати, підписаному Відправником і Перевізником.

6.4. Перевізник звільняється від відповідальності, коли часткова або повна втрата, пошкодження або зіпсування Відправлення є наслідком особливого ризику:

6.4.1. У зв`язку з відсутністю або пошкодженням упаковки Відправлень, за своєю природою схильних до пошкодження або псування без упаковки, або незадовільної чи неналежної упаковки їх Відправником;

6.4.2. У зв`язку з переміщенням, навантаженням, розміщенням або розвантаженням Відправлення Відправником чи Одержувачем, або особами, які діють від їх імені;

6.4.3. У зв`язку з природою деяких Відправлень, які схильні через свої властивості, обумовлені їх природою, до повної або часткової загибелі, пошкодження чи псуванню, зокрема, схильні до поломки, биття, ржавіння, раптового гниття, усушки, витоку, випаровування, нормальній втраті або нападу паразитів і гризунів;

6.4.4. У зв`язку з недостатністю або незадовільністю маркування або нумерації вантажних місць Відправником, відсутністю або незадовільністю упаковки переданого Відправлення. Упакування такого Відправлення Перевізником у порядку встановленому Правилами не є гарантіями забезпечення цілісності вмісту Відправлення, а є діями спрямованими на мінімізацію ризиків пов’язаних з пошкодженням та псуванням Відправлень Клієнта.

6.5. Перевізник не несе відповідальності за часткову або повну втрату, пошкодження або зіпсування Відправлення, недотримання  строку його доставки, ненадання або несвоєчасне надання інформації про хід перевезення Відправлення, якщо це було викликано обставинами, які виникли не з вини Перевізника, знаходились поза його контролем і яким він не міг запобігти. Такі обставини включають в себе, але не обмежуються наступними:

6.5.1. Затримки, у тому числі путьові, або відміни авіарейсів, рейсів інших видів транспорту з метеорологічних чи технічних причин, тимчасові припинення або обмеження перевезення вантажів по визначеними шляхам;

6.5.2. Екстремальні погодні умови, аварійні вимкнення інженерних комунікацій, пошкодження транспортних комунікацій;

6.5.3. Вчинення третіми особами правопорушень у відношенні безпеки руху і експлуатації транспорту, транспортні катастрофи;

6.5.4 Нормативно-правові акти органів державної влади України і їх службових осіб, а також дії (бездіяльність), службова недбалість, перевищення влади або службових повноважень, зловживання владою чи службовим становищем службовими особами державних органів, включаючи також і митні органи, органи санітарного контролю.

6.6. Перевізник не несе відповідальності за порушення порядку і/чи строків доставки Відправлення, які виникли не з його вини, і викликані:

6.6.1. Неможливістю вручення Відправлення Одержувачу у момент виконання доставки Перевізником, в тому числі: відмова Одержувача від одержання Відправлення, перенесення Одержувачем вручення Відправлення на іншу дату, відсутність Одержувача, неробочий день, обмеження пропускного режиму у місці знаходження Одержувача;

6.6.2. Відмовою Одержувача-Платника при врученні Відправлення надати оплатити доставку. Доставка Відправлення може бути затримана до погодження з Клієнтом або Відправником і Одержувачем чи іншим Платником питання оплати або прийняття Клієнтом рішення про повернення чи знищення Відправлення.

6.7. У випадку недодержання гарантованого строку доставки Відправлення з вини Перевізника, останній відшкодовує Платнику 50% від вартості оплачених останнім і наданих за цим Договором послуг Перевізника у відношенні доставки такого Відправлення, якщо між Сторонами не було домовленості про інше.

6.8. У випадку часткової або повної утрати Відправлення Перевізник несе відповідальність у розмірі вартості Відправлення або його втраченої частини, визначеної, виходячи з оголошеної вартості Відправлення, чи його фактичної вартості, якщо Перевізник доведе, що остання менше оголошеної вартості Відправлення. Клієнт або інший Відправник чи Одержувач його Відправлення мають право вважати Відправлення втраченим і вимагати відшкодування за його втрату, якщо це Відправлення не було доставлено Одержувачу на його вимогу: при внутрішньо-міському і приміському перевезенні – закінченні 10 днів з дня прийняття Відправлення Перевізником, при міжміському перевезенні – по закінченні 30 днів після закінчення строку доставки.

6.9. У випадку пошкодження або зіпсування Відправлення Перевізник несе відповідальність у розмірі суми, на яку зменшилася оголошена вартість Відправлення, або його фактична вартість, якщо Перевізник доведе, що остання менше оголошеної вартості Відправлення.

6.10. У кожному випадку розмір матеріальної відповідальності Перевізника за порушення гарантованого строку доставки, часткову або повну втрату, пошкодження чи зіпсування Відправлення визначається за домовленістю Сторін, але не може перевищувати вартості Відправлення, оголошеної і зазначеної Відправником у відповідній графі п. 5 Накладної, чи фактичної вартості вмісту Відправлення, якщо Перевізник доведе, що остання менше оголошеної вартості Відправлення.

6.11. Не підлягають відшкодуванню Перевізником:

6.11.1. Суми застосованих до Відправлення додаткових тарифів (крім безпосередньо пов`язаних із виконанням строку  доставки – у випадку порушення строку доставки Відправлення);

6.11.2. Додаткова оплата за оголошення вартості Відправлення;

6.11.3. Суми застосованих до вартості послуг Перевізника по перевезенню Відправлення податків і зборів (обов`язкових платежів), а також оплачені Перевізником у зв`язку з перевезенням Відправлення.

6.12. У випадку доставки пошкодженого або зіпсованого Відправлення, а також його часткової або повної втрати вмісту Відправлення, Клієнт або Одержувач, або Відправник його Відправлення повинні в порядку, передбаченому чинним законодавством України, надати Перевізнику претензію у письмовій формі не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня доставки такого Відправлення або з дня встановлення втрати Відправлення. При цьому у випадку доставки пошкодженого або зіпсованого Відправлення Клієнт або Відправник, які мають претензію, повинні також надати Перевізнику всю оригінальну упаковку і вміст Відправлення для проведення розслідування причин пошкодження Відправлення.

6.13. У випадку відсутності підписаного Сторонами або Отримувачем та Перевізником Акту про Пошкодження і відповідних записів у Накладній, або Акту Втрати, недодержання Відправником вимог до упаковки Відправлення, визначених Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997р. «Про затвердження Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні» і іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, претензії щодо пошкодження, порчі, втрати Відправлення не приймаються і Перевізник повністю звільняється від відповідальності.

 

7. Обставини непереборної сили

7.1. Сторони повністю або частково звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов`язань за цим Договором у випадку, якщо це викликано дією обставин непереборної сили (форс-мажор), в тому числі: стихійних лих (бур, циклонів, повені, пожеж, землетрусів, епідемій, епізоотій, ожеледь, інтенсивних опадів, туманів, завірюх, злив і т.п.), війни, терористичних актів, військових дій будь-якого характеру, оголошення надзвичайного стану, нормативно-правових актів органів державної влади, блокад, масового безладу, страйків, аварій і інших причин зупинок господарської діяльності Сторін і їх агентів, а також дією інших подій надзвичайного характеру і їх наслідками, які виникли після укладення Договору, знаходяться поза контролем Сторін і безпосередньо перешкоджають належному виконанню Сторонами договірних зобов`язань.

 При цьому термін виконання Стороною зобов`язань за цим Договором змінюється у відповідності до часу дії таких обставин та їх наслідків.

7.2. Сторона, яка зазнала дії форс-мажорних обставин, у дводенний строк з моменту їх настання повинна повідомити у письмовій формі іншу Сторону про виникнення, вид, можливу тривалість дії таких обставин і їх наслідків, а також про її зобов`язання за цим Договором, які не можуть бути виконаними у зв`язку з настанням обставин непереборної сили. Якщо Сторона, яка зазнала дії обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов`язань за цим Договором, своєчасно у встановленому порядку не повідомить про виникнення вищезгаданих обставин, вона позбавляється права посилатися на них, крім випадків, коли власне ці обставини перешкоджали відправленню зазначеного повідомлення.

7.3. Для Сторін цього Договору достатнім підтвердженням форс-мажорних обставин (крім загальновідомих) буде акт або інший документ Торгово-промислової палати чи рішення суду, інші документи, видані відповідними уповноваженими органами держави тієї Сторони, виконанню зобов`язань за цим Договором якої перешкоджає дія обставин форс-мажор, наданий іншій Стороні.

 

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

8.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Клієнтом чи відмова виконувати умови укладеного Договору Клієнтом є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

8.3. Інформація, що надається Клієнтом є конфіденційною. Інформація про Клієнта використовується виключно в цілях виконання умов Договору.

8.4. Власним акцептуванням Договору Клієнт добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку.

8.5. Перевізник не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Клієнтом. Клієнт несе відповідальність за достовірність вказаної при реєстрації інформації.

8.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

8.9. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Цей Договір вважається погодженим Клієнтом та укладеним за місцезнаходженням Перевізника з дати акцептування.

 

9. РЕКВІЗИТИ ПЕРЕВІЗНИКА:

 

ТОВ "ЕКСПРЕС МОТО УКРАЇНА"

04209, м. Київ, вул. Кемеровська, 1

IBАN: UA083005280000026004455039646

АТ «ОТП БАНК»

Код банку: 300528

Код ЄДРПОУ: 30306393

 

 Директор ________________ Свердленко О.С.