fbpx Угода про ЕДО | Експрес Мото Україна

Угода про ЕДО

ПУБЛІЧНА УГОДА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

 

м. Київ                                                                                                                                                _________ 202_р.

 

"Повна юридична назва компанії", надалі по тексту іменоване - «Клієнт», в особі  директора"П.І.Б.", який діє на підставі Статуту, з однієї Сторони,

і Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕС МОТО УКРАЇНА», надалі по тексту іменоване - «Перевізник», в особі директора  Свердленка Олександра Сергійовича, який діє на підставі Статуту, з іншої Сторони, -

разом в подальшому іменовані «Сторони», уклали цю Угоду про впровадження електронного документообігу, на наступних умовах:

1. Сторони домовилися про те, що починаючи з дати набрання Угодою чинності при укладанні та  виконанні правочинів між Сторонами цієї Угоди можуть використовуватися документи в електронній  формі, а підписання таких документів для підтвердження описаних в них господарських операцій буде  здійснюватися з використанням наступних систем електронного документообігу (надалі – Системи):

1.1. сервіс електронного  документообігу «Вчасно»;

1.2. система «M.E.Doc»

1.3. Інша аналогічна система за домовленістю сторін.

2. Сторони домовилися, що в електронному документообігу будуть застосовуватися наступні види  Електронних документів (надалі за текстом – «ЕД»):

2.1. Договірні документи:

∙ Договір;

∙ Додаткова угода;

∙ Додаток (в тому числі протокол погодження договірної ціни та т.і.);

∙ Заявка/замовлення.

2.2. Первинні документи:

∙ Товарно-транспортна накладна;

∙ Акт приймання-передачі;

∙ Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг);

∙ Коригування до акту здачі-прийняття робіт (надання послуг).

2.3. Інші документи:

∙ Рахунок; Рахунок-фактура;

∙ Довіреність на отримання товаро-матеріальних цінностей;

∙ Акт звірки взаєморозрахунків;

∙ Акт про анулювання EД;

∙ Інші документи, необхідність в обміні якими виникне у Сторін під час виконання Договірних  документів.

3. Обмін ЕД буде здійснюватися із застосуванням положень Закону України «Про електронні документи  та електронний документообіг» та Закону України «Про електронні довірчі послуги». Терміни  «Кваліфікована електронна печатка», «Кваліфікований електронний підпис» (КЕП), «Електронний підпис»,  «Кваліфікований сертифікат відкритого ключа», «Особистий ключ», «Відкритий ключ», «Компрометація  особистого ключа», «Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг» використовуються в  значеннях, наведених в Законі України «Про електронні довірчі послуги».

4. Сторони домовилися, що будуть підписувати ЕД Кваліфікованими електронними підписами своїх  уповноважених осіб, які за правовим статусом прирівнюватимуться до власноручного підпису у разі,  якщо: 

(і) кваліфікований електронний підпис підтверджено з використанням Кваліфікованого сертифіката  відкритого ключа; 

(іі) під час перевірки використовувався Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, чинний на момент;

 

 

 

 

5. Сторони дійшли згоди, що ЕД є дійсними за умови їх скріплення  КЕП/ЕЦП уповноважених осіб.

6. Сторони зобов’язуються до настання дати набрання Угодою чинності вжити всіх підготовчих та  організаційних заходів для переходу на обмін ЕД, забезпечити виготовлення Кваліфікованим надавачем  електронних довірчих послуг необхідних Кваліфікованих електронних підписів для уповноважених осіб.

7. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням ЕД та своєчасно здійснювати його приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона, яка  здійснює надсилання ЕД, вважається Стороною-відправником, а Сторона яка здійснює отримання ЕД,  вважається Стороною-одержувачем.

8. Сторони домовились, що при використанні електронного документообігу датою здійснення  господарської операції при виконанні умов укладених правочинів (договорів) буде вважатися дата  складання первинного документа (дата, зазначена на самому документі як його обов’язковий реквізит),  незалежно від дати накладання КЕП/ЕЦП Сторонами.

9. У випадку, коли у відповідному договорі не встановлено строків підписання конкретних EД, Сторони  погодили, що строк підписання таких документів з використанням Сторонами КЕП становить 5 (п’ять)  робочих днів з дати отримання ЕД. Мотивована відмова від підписання ЕД може надсилатися через  Систему, через механізм відхилення ЕД з обов’язковим наданням коментарів про обґрунтовані причини  відхилення.

10.Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) EД, підписаного обома Сторонами з використанням  КЕП /ЕЦП здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання EД.

11.Сторони домовилися, що EД, який відправлений, підписаний КЕП/ЕЦП, має повну юридичну силу,  породжує права та обов'язки для Сторін, може бути представлений до суду в якості належного доказу та  визнається рівнозначним документу на паперовому носієві. ЕД,  підписаний Стороною з використанням КЕП/ЕЦП керівника і внесений в Систему (переданий Стороні-одержувачу)  вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Сторони-відправника, в межах  наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво. Сторони  підтверджують, що всі КЕП/ЕЦП, які використовуються ними для підписання ЕД, належать їх  уповноваженим представникам та неправомірне чи помилкове накладання КЕП/ЕЦП на ЕД одною із  Сторін, не може бути підставою для не визнання/оспорювання/невиконання нею таких підписаних ЕД, що  відправлені іншій Стороні по Системі. Всі ризики негативних наслідків неправомірного/помилкового  накладання КЕП/ЕЦП на ЕД однієї із Сторін, покладаються на цю Сторону.

12.У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного ЕД, який попередньо набрав чинності,  повторне підписання такого ЕД не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник ЕД,  зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей ЕД, надати його доступними електронними  каналами зв’язку, або на носії електронної інформації., протягом розумного строку, який не повинен перевищувати 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

13. Про виявленні Стороною неможливості здійснення електронного документообігу негайно  повідомляються усі Сторони Угоди. При цьому, Сторона, для якої виникла неможливість подальшого  здійснення електронного документообігу, зобов’язана не пізніше ніж за 5 робочих днів повідомити інші Сторони цієї Угоди про таку неможливість. У такому випадку сторони здійснюють оформлення необхідної документації у письмовому вигляді в порядок та строки, що аналогічні вищеописаним, або врегульовані сторонами у відповідному договорі.

14.При вирішенні всіх інших питань, пов’язаних з електронним документообігом, які не врегульовані цією  Угодою, Сторони керуються нормами чинного законодавства України.

15. Підписання сторонами ЕД у порядку, передбаченою даною угодою, використовуються сторонами для бухгалтерського обліку та не свідчить про визнання Перевізником будь-яких вимог та/або обставин, які пред’являються останньому Клієнтом у межах будь-яких правовідносин, що існують між сторонами.

 

 

16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

13.1. Клієнт : "Повна юридична назва компанії"

13.2. Перевізник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПРЕС МОТО УКРАЇНА»

  13.1.1 код ЄДРПОУ      ,

  13.2.1 код ЄДРПОУ 30306393,

  13.1.2 ІПН      ,     

  13.2.2 ІПН 303063926555, Св-во пл-ка ПДВ 37726829

  13.1.3 Юридична адреса:     

  13.2.3 Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Кемерівська, 1

  13.1.4 Фактична адреса:     

13.2.4 Фактичнаадреса: 04209, м. Київ, вул. Кемерівська, 1

  13.1.5 Тел.:      

  13.2.5 тел. 8(044)2988550

  13.1.6 E-mail:      

  13.2.6 e-mail: sales@exmoto.com

13.1.7 Банківські реквізити: п/р      

           в назва банку, МФО 000000

13.2.7 Банківські реквізити: п/р

           UA 083005280000026004455039646

           у АТ «ОТП Банк»,  МФО 300528

 

 

 

Посада                                                     І.П. Прізвище

Директор                                                О.С. Свердленко

 

Завантажити